National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Biểu diễn Modula của một lớp nhóm tuyến tính dẫn xuất từ bất biến của nhóm các ma trận tam giác trên

Biểu diễn Modula của một lớp nhóm tuyến tính dẫn xuất từ bất biến của nhóm các ma trận tam giác trên


Tiêu đề: Biểu diễn Modula của một lớp nhóm tuyến tính dẫn xuất từ bất biến của nhóm các ma trận tam giác trên

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Biểu diễn Modula của một lớp nhóm tuyến tính dẫn xuất từ bất biến của nhóm các ma trận tam giác trên


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx