National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Đổi mới quản lý kinh doanh xây dựng nhà nước trên địa bàn tỉnh trong nền kinh tế thị trường (lấy tỉnh Bắc Thái minh họa)

Đổi mới quản lý kinh doanh xây dựng nhà nước trên địa bàn tỉnh trong nền kinh tế thị trường (lấy tỉnh Bắc Thái minh họa)


Tiêu đề: Đổi mới quản lý kinh doanh xây dựng nhà nước trên địa bàn tỉnh trong nền kinh tế thị trường (lấy tỉnh Bắc Thái minh họa)

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x