National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Phân rã ổn định của không gian phân loại của nhóm Aben sơ cấp qua biểu diễn môdula của một số nhóm tuyến tính

Phân rã ổn định của không gian phân loại của nhóm Aben sơ cấp qua biểu diễn môdula của một số nhóm tuyến tính


Tiêu đề: Phân rã ổn định của không gian phân loại của nhóm Aben sơ cấp qua biểu diễn môdula của một số nhóm tuyến tính

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x