National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Một số bài toán về vận tải chất lỏng nhớt - dẻo trong ống dẫn

Một số bài toán về vận tải chất lỏng nhớt - dẻo trong ống dẫn


Tiêu đề: Một số bài toán về vận tải chất lỏng nhớt - dẻo trong ống dẫn

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x