National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu một số đặc tính chủ yếu của vật liệu khởi đầu phục vụ công tác chọn tạo giống và phát triển lúa mì trong điều kiện vụ đông ở miền Bắc Việt Nam

Nghiên cứu một số đặc tính chủ yếu của vật liệu khởi đầu phục vụ công tác chọn tạo giống và phát triển lúa mì trong điều kiện vụ đông ở miền Bắc Việt Nam


Tiêu đề: Nghiên cứu một số đặc tính chủ yếu của vật liệu khởi đầu phục vụ công tác chọn tạo giống và phát triển lúa mì trong điều kiện vụ đông ở miền Bắc Việt Nam

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu một số đặc tính chủ yếu của vật liệu khởi đầu phục vụ công tác chọn tạo giống và phát triển lúa mì trong điều kiện vụ đông ở miền Bắc Việt Nam


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx