National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Vai trò của nhà nước trong quá trình phát triển nông nghiệp Thái Lan - bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

Vai trò của nhà nước trong quá trình phát triển nông nghiệp Thái Lan - bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam


Tiêu đề: Vai trò của nhà nước trong quá trình phát triển nông nghiệp Thái Lan - bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x