National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Góp phần nghiên cứu sử dụng bằng sinh học (da lợn, màng ối) trong che phủ tạm thời vết bỏng, vết thương mất da

Góp phần nghiên cứu sử dụng bằng sinh học (da lợn, màng ối) trong che phủ tạm thời vết bỏng, vết thương mất da


Tiêu đề: Góp phần nghiên cứu sử dụng bằng sinh học (da lợn, màng ối) trong che phủ tạm thời vết bỏng, vết thương mất da

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Góp phần nghiên cứu sử dụng bằng sinh học (da lợn, màng ối) trong che phủ tạm thời vết bỏng, vết thương mất da


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx