National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Đặc trưng một số môđun và vành qua phạm trù môđun suy biến

Đặc trưng một số môđun và vành qua phạm trù môđun suy biến


Tiêu đề: Đặc trưng một số môđun và vành qua phạm trù môđun suy biến

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x