National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Đặc trưng một số môđun và vành qua phạm trù môđun suy biến

Đặc trưng một số môđun và vành qua phạm trù môđun suy biến


Tiêu đề: Đặc trưng một số môđun và vành qua phạm trù môđun suy biến

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Đặc trưng một số môđun và vành qua phạm trù môđun suy biến


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx