National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Góp phần nghiên cứu tìm tỷ lệ mang HBsAg trên một nhóm người, mối liên quan với an toàn truyền máu và ung thư gan

Góp phần nghiên cứu tìm tỷ lệ mang HBsAg trên một nhóm người, mối liên quan với an toàn truyền máu và ung thư gan


Tiêu đề: Góp phần nghiên cứu tìm tỷ lệ mang HBsAg trên một nhóm người, mối liên quan với an toàn truyền máu và ung thư gan

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Góp phần nghiên cứu tìm tỷ lệ mang HBsAg trên một nhóm người, mối liên quan với an toàn truyền máu và ung thư gan


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx