National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Kinh tế hộ nông dân việt Nam trong quá trình đổi mới cơ chế quản lý nông nghiệp

Kinh tế hộ nông dân việt Nam trong quá trình đổi mới cơ chế quản lý nông nghiệp


Tiêu đề: Kinh tế hộ nông dân việt Nam trong quá trình đổi mới cơ chế quản lý nông nghiệp

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x