National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Kinh tế hộ nông dân việt Nam trong quá trình đổi mới cơ chế quản lý nông nghiệp

Kinh tế hộ nông dân việt Nam trong quá trình đổi mới cơ chế quản lý nông nghiệp


Tiêu đề: Kinh tế hộ nông dân việt Nam trong quá trình đổi mới cơ chế quản lý nông nghiệp

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Kinh tế hộ nông dân việt Nam trong quá trình đổi mới cơ chế quản lý nông nghiệp


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx