National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Đánh giá các tính chất cơ lý vĩ mô của vật liệu đẳng hướng nhiều pha

Đánh giá các tính chất cơ lý vĩ mô của vật liệu đẳng hướng nhiều pha


Tiêu đề: Đánh giá các tính chất cơ lý vĩ mô của vật liệu đẳng hướng nhiều pha

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Đánh giá các tính chất cơ lý vĩ mô của vật liệu đẳng hướng nhiều pha


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx