National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Về sự tồn tại nghiệm toàn cục của bài toán cauchy đối với phương trình Hamilton - jacobi

Về sự tồn tại nghiệm toàn cục của bài toán cauchy đối với phương trình Hamilton - jacobi


Tiêu đề: Về sự tồn tại nghiệm toàn cục của bài toán cauchy đối với phương trình Hamilton - jacobi

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x