National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu tính chất điện, từ và liên kết yếu Josephson trên hệ gốm siêu dẫn (YBa2Cu3O7-Y)1 - xAgx

Nghiên cứu tính chất điện, từ và liên kết yếu Josephson trên hệ gốm siêu dẫn (YBa2Cu3O7-Y)1 - xAgx


Tiêu đề: Nghiên cứu tính chất điện, từ và liên kết yếu Josephson trên hệ gốm siêu dẫn (YBa2Cu3O7-Y)1 - xAgx

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu tính chất điện, từ và liên kết yếu Josephson trên hệ gốm siêu dẫn (YBa2Cu3O7-Y)1 - xAgx


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx