National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Thăm dò chức năng hô hấp, tưới máu hệ mao mạch phổi và biến đổi chức năng thông khí phổi trong phẫu thuật phổi ở bệnh nhân áp xe phổi và giãn phế quản

Thăm dò chức năng hô hấp, tưới máu hệ mao mạch phổi và biến đổi chức năng thông khí phổi trong phẫu thuật phổi ở bệnh nhân áp xe phổi và giãn phế quản


Tiêu đề: Thăm dò chức năng hô hấp, tưới máu hệ mao mạch phổi và biến đổi chức năng thông khí phổi trong phẫu thuật phổi ở bệnh nhân áp xe phổi và giãn phế quản

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Thăm dò chức năng hô hấp, tưới máu hệ mao mạch phổi và biến đổi chức năng thông khí phổi trong phẫu thuật phổi ở bệnh nhân áp xe phổi và giãn phế quản


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx