National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Cải tiến kỹ thuật tái tạo thực quản bằng đại tràng phải và một đoạn hồi tràng

Cải tiến kỹ thuật tái tạo thực quản bằng đại tràng phải và một đoạn hồi tràng


Tiêu đề: Cải tiến kỹ thuật tái tạo thực quản bằng đại tràng phải và một đoạn hồi tràng

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Cải tiến kỹ thuật tái tạo thực quản bằng đại tràng phải và một đoạn hồi tràng


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx