National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu kết hợp Isosorbide Dinitrate và Captopril trong điều trị suy tim mãn do bệnh van tim

Nghiên cứu kết hợp Isosorbide Dinitrate và Captopril trong điều trị suy tim mãn do bệnh van tim


Tiêu đề: Nghiên cứu kết hợp Isosorbide Dinitrate và Captopril trong điều trị suy tim mãn do bệnh van tim

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu kết hợp Isosorbide Dinitrate và Captopril trong điều trị suy tim mãn do bệnh van tim


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx