National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Góp phần nghiên cứu tác dụng của tỏi trên cơ trơn ruột non, tử cung, mạch máu, niệu quản, khí quản và tiểu phế quản thỏ và bọ lang; tác dụng kháng Histamine của tỏi

Góp phần nghiên cứu tác dụng của tỏi trên cơ trơn ruột non, tử cung, mạch máu, niệu quản, khí quản và tiểu phế quản thỏ và bọ lang; tác dụng kháng Histamine của tỏi


Tiêu đề: Góp phần nghiên cứu tác dụng của tỏi trên cơ trơn ruột non, tử cung, mạch máu, niệu quản, khí quản và tiểu phế quản thỏ và bọ lang; tác dụng kháng Histamine của tỏi

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Góp phần nghiên cứu tác dụng của tỏi trên cơ trơn ruột non, tử cung, mạch máu, niệu quản, khí quản và tiểu phế quản thỏ và bọ lang; tác dụng kháng Histamine của tỏi


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx