National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Ứng dụng toán tài chính trong kinh doanh đầu tư ở thị trường tài chính - tiền tệ - thương mại

Ứng dụng toán tài chính trong kinh doanh đầu tư ở thị trường tài chính - tiền tệ - thương mại


Tiêu đề: Ứng dụng toán tài chính trong kinh doanh đầu tư ở thị trường tài chính - tiền tệ - thương mại

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x