National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Hạch toán chi phí hoạt động dầu khí và tính giá thành dầu thô trong các doanh nghiệp dầu khí ở Việt Nam

Hạch toán chi phí hoạt động dầu khí và tính giá thành dầu thô trong các doanh nghiệp dầu khí ở Việt Nam


Tiêu đề: Hạch toán chi phí hoạt động dầu khí và tính giá thành dầu thô trong các doanh nghiệp dầu khí ở Việt Nam

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x