National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Bài toán ngược và lời giải xấp xỉ ổn định ứng dụng vào phương trình tích phân

Bài toán ngược và lời giải xấp xỉ ổn định ứng dụng vào phương trình tích phân


Tiêu đề: Bài toán ngược và lời giải xấp xỉ ổn định ứng dụng vào phương trình tích phân

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x