National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Những giải pháp nâng cao vai trò của ngân sách nhà nước trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý vĩ mô của nhà nước Việt Nam

Những giải pháp nâng cao vai trò của ngân sách nhà nước trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý vĩ mô của nhà nước Việt Nam


Tiêu đề: Những giải pháp nâng cao vai trò của ngân sách nhà nước trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý vĩ mô của nhà nước Việt Nam

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Những giải pháp nâng cao vai trò của ngân sách nhà nước trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý vĩ mô của nhà nước Việt Nam


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx