National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Khai thác tiềm lực và khả năng nội soi phế quản trong chẩn đoán, điều trị và giảng dạy trong tình hình thực tế Việt Nam qua 1500 lần nội soi phế quản cải tiến

Khai thác tiềm lực và khả năng nội soi phế quản trong chẩn đoán, điều trị và giảng dạy trong tình hình thực tế Việt Nam qua 1500 lần nội soi phế quản cải tiến


Tiêu đề: Khai thác tiềm lực và khả năng nội soi phế quản trong chẩn đoán, điều trị và giảng dạy trong tình hình thực tế Việt Nam qua 1500 lần nội soi phế quản cải tiến

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x