National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt bằng phương pháp lăn ép rung

Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt bằng phương pháp lăn ép rung


Tiêu đề: Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt bằng phương pháp lăn ép rung

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x