National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Celluar lipid and fatty acid compositions of burkholderia pseudomallei strains isolated from human and environment in Vietnam

Celluar lipid and fatty acid compositions of burkholderia pseudomallei strains isolated from human and environment in Vietnam


Tiêu đề: Celluar lipid and fatty acid compositions of burkholderia pseudomallei strains isolated from human and environment in Vietnam

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Celluar lipid and fatty acid compositions of burkholderia pseudomallei strains isolated from human and environment in Vietnam


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx