National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Математические модели и алгоритмы для формирования проектов системы переработки ресурсов нефтегазодобывающиx районов Вьетнама

Математические модели и алгоритмы для формирования проектов системы переработки ресурсов нефтегазодобывающиx районов Вьетнама


Tiêu đề: Математические модели и алгоритмы для формирования проектов системы переработки ресурсов нефтегазодобывающиx районов Вьетнама

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x