National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Разраборка метода оценки устойчивости бортов карьеров при наличии карстовыx полостей

Разраборка метода оценки устойчивости бортов карьеров при наличии карстовыx полостей


Tiêu đề: Разраборка метода оценки устойчивости бортов карьеров при наличии карстовыx полостей

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x