National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Методы неразрушающего контроля динамических магнитных параметров цилиндрических изделии

Методы неразрушающего контроля динамических магнитных параметров цилиндрических изделии


Tiêu đề: Методы неразрушающего контроля динамических магнитных параметров цилиндрических изделии

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x