National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Национально-культурная специфика русскиx фразеологизмов в сопоставлении с Вьетнамскими в целяx обучения русскому языку как иностранному

Национально-культурная специфика русскиx фразеологизмов в сопоставлении с Вьетнамскими в целяx обучения русскому языку как иностранному


Tiêu đề: Национально-культурная специфика русскиx фразеологизмов в сопоставлении с Вьетнамскими в целяx обучения русскому языку как иностранному

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x