National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Разработка методов, алгоритмов и програми автоматизированного выбора объемов телеизмерений в энергосистемах для решения задач асду

Разработка методов, алгоритмов и програми автоматизированного выбора объемов телеизмерений в энергосистемах для решения задач асду


Tiêu đề: Разработка методов, алгоритмов и програми автоматизированного выбора объемов телеизмерений в энергосистемах для решения задач асду

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x