National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu áp dụng các hoá chất thông dụng để diệt muỗi aedes aegypti phòng chống bệnh sốt xuất huyết dengue ở một số sinh cảnh đặc trưng

Nghiên cứu áp dụng các hoá chất thông dụng để diệt muỗi aedes aegypti phòng chống bệnh sốt xuất huyết dengue ở một số sinh cảnh đặc trưng


Tiêu đề: Nghiên cứu áp dụng các hoá chất thông dụng để diệt muỗi aedes aegypti phòng chống bệnh sốt xuất huyết dengue ở một số sinh cảnh đặc trưng

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu áp dụng các hoá chất thông dụng để diệt muỗi aedes aegypti phòng chống bệnh sốt xuất huyết dengue ở một số sinh cảnh đặc trưng


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx