National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Научно-методические основы отбора содержания школьного курса истории (курс истории для 10 класса школ СРВ)

Научно-методические основы отбора содержания школьного курса истории (курс истории для 10 класса школ СРВ)


Tiêu đề: Научно-методические основы отбора содержания школьного курса истории (курс истории для 10 класса школ СРВ)

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x