National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Научно-методические основы отбора содержания школьного курса истории (курс истории для 10 класса школ СРВ)

Научно-методические основы отбора содержания школьного курса истории (курс истории для 10 класса школ СРВ)


Tiêu đề: Научно-методические основы отбора содержания школьного курса истории (курс истории для 10 класса школ СРВ)

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Научно-методические основы отбора содержания школьного курса истории (курс истории для 10 класса школ СРВ)


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx