National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Định hướng và các giải pháp chủ yếu để chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu Việt Nam trong thời gian tới

Định hướng và các giải pháp chủ yếu để chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu Việt Nam trong thời gian tới


Tiêu đề: Định hướng và các giải pháp chủ yếu để chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu Việt Nam trong thời gian tới

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Định hướng và các giải pháp chủ yếu để chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu Việt Nam trong thời gian tới


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx