National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Đặc tính sinh học và sự tương đồng kháng nguyên của vi khuẩn Pasteurella multocida gây bệnh tụ huyết sinh trâu bò ở miền Trung với chủng Iran. Chế tạo vacxin phòng bệnh

Đặc tính sinh học và sự tương đồng kháng nguyên của vi khuẩn Pasteurella multocida gây bệnh tụ huyết sinh trâu bò ở miền Trung với chủng Iran. Chế tạo vacxin phòng bệnh


Tiêu đề: Đặc tính sinh học và sự tương đồng kháng nguyên của vi khuẩn Pasteurella multocida gây bệnh tụ huyết sinh trâu bò ở miền Trung với chủng Iran. Chế tạo vacxin phòng bệnh

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Đặc tính sinh học và sự tương đồng kháng nguyên của vi khuẩn Pasteurella multocida gây bệnh tụ huyết sinh trâu bò ở miền Trung với chủng Iran. Chế tạo vacxin phòng bệnh


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx