National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Truyền tải STM trên các kênh vô tuyến sóng cực ngắn độ rộng quãng 30 MHz

Truyền tải STM trên các kênh vô tuyến sóng cực ngắn độ rộng quãng 30 MHz


Tiêu đề: Truyền tải STM trên các kênh vô tuyến sóng cực ngắn độ rộng quãng 30 MHz

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Truyền tải STM trên các kênh vô tuyến sóng cực ngắn độ rộng quãng 30 MHz


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx