National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu sản xuất một số chế phẩm sinh học dùng trong việc chẩn đoán cúm và định typ virút cúm

Nghiên cứu sản xuất một số chế phẩm sinh học dùng trong việc chẩn đoán cúm và định typ virút cúm


Tiêu đề: Nghiên cứu sản xuất một số chế phẩm sinh học dùng trong việc chẩn đoán cúm và định typ virút cúm

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu sản xuất một số chế phẩm sinh học dùng trong việc chẩn đoán cúm và định typ virút cúm


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx