National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Về một phương pháp tổng hợp hệ thống điều khiển các quá trình có trễ và thông tin không đầy đủ

Về một phương pháp tổng hợp hệ thống điều khiển các quá trình có trễ và thông tin không đầy đủ


Tiêu đề: Về một phương pháp tổng hợp hệ thống điều khiển các quá trình có trễ và thông tin không đầy đủ

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Về một phương pháp tổng hợp hệ thống điều khiển các quá trình có trễ và thông tin không đầy đủ


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx