National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Phân lập, giám định virus Aujeszky ở lợn con co giật trong các trại chăn nuôi tại các tỉnh phía Nam

Phân lập, giám định virus Aujeszky ở lợn con co giật trong các trại chăn nuôi tại các tỉnh phía Nam


Tiêu đề: Phân lập, giám định virus Aujeszky ở lợn con co giật trong các trại chăn nuôi tại các tỉnh phía Nam

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Phân lập, giám định virus Aujeszky ở lợn con co giật trong các trại chăn nuôi tại các tỉnh phía Nam


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx