National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Đánh giá các tính chất cơ lý của vật liệu tổ hợp đẳng hướng và đa tinh thể

Đánh giá các tính chất cơ lý của vật liệu tổ hợp đẳng hướng và đa tinh thể


Tiêu đề: Đánh giá các tính chất cơ lý của vật liệu tổ hợp đẳng hướng và đa tinh thể

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Đánh giá các tính chất cơ lý của vật liệu tổ hợp đẳng hướng và đa tinh thể


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx