National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Áp dụng phân tích phổ thông số để nâng cao độ phân tích trong các phép đo dòng chảy và khoảng cách trên cơ sở hiệu ứng Doppler

Áp dụng phân tích phổ thông số để nâng cao độ phân tích trong các phép đo dòng chảy và khoảng cách trên cơ sở hiệu ứng Doppler


Tiêu đề: Áp dụng phân tích phổ thông số để nâng cao độ phân tích trong các phép đo dòng chảy và khoảng cách trên cơ sở hiệu ứng Doppler

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x