National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Những "phương pháp sáng kiến" nhằm hỗ trợ quá trình tạo việc làm cho nhân dân Nga trong giai đoạn hiện nay

Những "phương pháp sáng kiến" nhằm hỗ trợ quá trình tạo việc làm cho nhân dân Nga trong giai đoạn hiện nay


Tiêu đề: Những "phương pháp sáng kiến" nhằm hỗ trợ quá trình tạo việc làm cho nhân dân Nga trong giai đoạn hiện nay

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x