National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Tư nhân hoá trong các nền kinh tế kế hoạch tập trung chuyển sang nền kinh tế thị trường ở Trung và Đông Âu

Tư nhân hoá trong các nền kinh tế kế hoạch tập trung chuyển sang nền kinh tế thị trường ở Trung và Đông Âu


Tiêu đề: Tư nhân hoá trong các nền kinh tế kế hoạch tập trung chuyển sang nền kinh tế thị trường ở Trung và Đông Âu

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Tư nhân hoá trong các nền kinh tế kế hoạch tập trung chuyển sang nền kinh tế thị trường ở Trung và Đông Âu


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx