National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Đổi mới hoạt động và tổ chức quản lý của các doanh nghiệp nhà nước sản xuất máy biến thế trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay

Đổi mới hoạt động và tổ chức quản lý của các doanh nghiệp nhà nước sản xuất máy biến thế trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay


Tiêu đề: Đổi mới hoạt động và tổ chức quản lý của các doanh nghiệp nhà nước sản xuất máy biến thế trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x