National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Một vài bài toán về truyền sóng dọc trong thanh đàn hồi và đàn nhót bán vô hạn có thiết diện thay đổi

Một vài bài toán về truyền sóng dọc trong thanh đàn hồi và đàn nhót bán vô hạn có thiết diện thay đổi


Tiêu đề: Một vài bài toán về truyền sóng dọc trong thanh đàn hồi và đàn nhót bán vô hạn có thiết diện thay đổi

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x