National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng kháng nguyên bạch hầu sản xuất trong nồi lên men

Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng kháng nguyên bạch hầu sản xuất trong nồi lên men


Tiêu đề: Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng kháng nguyên bạch hầu sản xuất trong nồi lên men

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x