National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu một số thống kê công nghệ sản xuất màng mỏng từ bột và tinh bột phù hợp với điều kiện cơ giới

Nghiên cứu một số thống kê công nghệ sản xuất màng mỏng từ bột và tinh bột phù hợp với điều kiện cơ giới


Tiêu đề: Nghiên cứu một số thống kê công nghệ sản xuất màng mỏng từ bột và tinh bột phù hợp với điều kiện cơ giới

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x