National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Góp phần nghiên cứu tác dụng của chè dây trong điều trị loét hành tá tràng

Góp phần nghiên cứu tác dụng của chè dây trong điều trị loét hành tá tràng


Tiêu đề: Góp phần nghiên cứu tác dụng của chè dây trong điều trị loét hành tá tràng

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Góp phần nghiên cứu tác dụng của chè dây trong điều trị loét hành tá tràng


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx