National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu tác hại của chất nổ TNT đến sức khỏe những người tiếp xúc trực tiếp với chúng trong thời gian dài

Nghiên cứu tác hại của chất nổ TNT đến sức khỏe những người tiếp xúc trực tiếp với chúng trong thời gian dài


Tiêu đề: Nghiên cứu tác hại của chất nổ TNT đến sức khỏe những người tiếp xúc trực tiếp với chúng trong thời gian dài

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu tác hại của chất nổ TNT đến sức khỏe những người tiếp xúc trực tiếp với chúng trong thời gian dài


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx